Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Systém používání magie

Magie na Manawydanu nezná magické knihy tak, jako jiné systémy magie. Místo nich je založen na Slovech moci (často používáme zkratku WoP = Words of Power).

Co je potřeba k seslání kouzla

1. Znát Formuli kouzla.
2. Mít v paměti uložena správná Slova moci.
3. Mít dostatečnou znalost Magie (případně jiných podpůrných dovedností).
4. Mít dostatek many a správné reagence.

Příklad – chci zakouzlit obyčejné světlo:

1. Magická formule pro toto kouzlo je „Bor Um“. Stačí ji vyslovit a zacílit příjemce kouzla.

2. Bor a Um jsou Slova moci. Pokud je nemám uložena v paměti, nejsem schopen toto kouzlo seslat. Slova moci mohu získat u Mistrů při přestupu na vyšší úroveň, ze speciálních svitků nebo třeba z nápisů na zdi ve staré kryptě. Počet Slov moci uložených v paměti je omezen. Záleží na inteligenci a dovednostech Magie a Meditace. Ani nejlepší kouzelník však není schopen zapamatovat si všechna Slova moci a ovládnout tak veškerá kouzla, proto je třeba se Slova moci učit s rozvahou a plánovat trošku do budoucna. Špatně zvolená Slova moci je možné z paměti vymazat, ale není to jednoduchý a krátký proces. Slova moci mají své významy a ten, kdo je zná, může odhadnout účinek kouzla, i když samotné kouzlo nikdy neviděl.

3. Znalost magie je reprezentována zejména dovedností Magie. Kouzla jsou rozdělena do devíti kruhů a přístupovým klíčem k nim je právě výše dovednosti Magie. Na kombinaci Magie, inteligence a zvoleného kruhu kouzla závisí pravděpodobnost úspěchu kouzla. Většina kouzel ještě používá doplňkové dovednosti. Je tedy možné, že už máte dostatečnou výši Magie například na Ledovou bouři, ale bez dostatečně vysoké Evokace nebudete mít dostatek ledu ani do sklenice vody. Doplňkové dovednosti neomezují dostupnost kouzel, ale jejich účinnost. Zakouzlím tedy cokoliv, na co mám dostatečnou výši dovednosti Magie a ta správná Slova moci v paměti, ale bez doplňkových dovedností to bude jen plivnutí do moře. Konkrétně pro naše kouzlo Světlo je zapotřebí alespoň 1 % v Magii, aby bylo možno seslat (patří totiž mezi tzv. Triky, tedy nultý kruh magie).

4. Mana a reagence jsou spotřebovány při úspěchu i neúspěchu kouzla. Pokud má kouzelník málo reagencí, kouzlo bude stát úměrně více many. Pokud má nedostatek many, tak se na kouzlení použijí životy. Teoreticky je tedy možné sesílat kouzla i bez reagencí a many, ale kouzlo pak může vyžadovat tolik životů, že se kouzelník sám vlastním kouzlem zabije (příliš ho vyčerpá). Ukázkové Světlo spotřebovává 1 body many. Reagence vzhledem ke své jednoduchosti nepotřebuje žádné.

Šance na použití (seslání) kouzla

Šanci na seslání kouzla ovlivňuje hned několik různých faktorů. Mezi ty hlavní patří bezesporu výše dovednosti Magie, inteligence kouzelníka a samozřejmě také samotná náročnost kouzla (tedy to, do kterého kruhu kouzlo patří). Obecně lze říci, že čím vyšší inteligence a Magie, tím vyšší šance na seslání kouzla. Nicméně ve hře jsou i další faktory. Vliv má například také to, zda se postava při sesílání kouzla pohybuje (ať už pěšky nebo na koni). Při pohybu je šance na seslání kouzla vždy o něco nižší, než když kouzelník jen stojí. Dalším docela podstatným faktorem je okolí kouzelníka. Blízký boj kouzelníkovu pozornost ruší a pravděpodobnost seslání kouzla tak snižuje na 2/3. To je ale možné kompenzovat zvýšením obratnosti. Dostatečně vysoká obratnost tento postih úplně zruší. Kompenzace je možná také perky Koncentrace a Sesílání v boji. Maximální možná šance na úspěch, které lze dosáhnout, je 95 %. Existuje tedy vždy minimálně 5% pravděpodobnost, že kouzlo se nepovede. Aby se znevýhodnilo neúspěšné použití kouzla (protože jinak by to kouzelník zkoušel jednoduše do té doby, než se mu to povede), je u některých z nich uváděna dvojí hodnota spotřebované many. První platí pro úspěch, druhá pro neúspěch, přičemž druhá bývá často vyšší.

Úspěšné a neúspěšné vyvolání bytosti

Při vyvolání bytosti se mimo klasického testu šance na seslání kouzla testuje ještě schopnost ovládnout bytost. Šanci na ovládnutí ovlivňuje dovednost Vyvolávání, nebo Nekromancie u nemrtvých bytostí. V případě, že se nepodaří bytost ovládnout, stává se neřízenou a útočí přednostně na toho, kdo ji vyvolal.

Pravděpodobnost odolání kouzlu

Odolání kouzlu ovlivňuje dovednost Magická odolnost. Čím vyšší dovednost, tím vyšší je šance na odolání kouzlu. Odolání kouzlu může účinek snížit, nebo dokonce zcela vyrušit. Postava s maximální Magickou odolností má 55% šanci na to, že odolá kouzlům 9. kruhu (tedy toho nejvyššího). Výsledek odolání je různý a je individuálně uveden u každého kouzla.

Interakce mezi kouzly – jejich rušení a dominance

Pokud chcete zrušit efekt některého kouzla, například pomocí Zruš kouzlo, dojde k interakci mezi vaším kouzlem a kouzlem, které chcete zrušit. Aby se určilo, který z kouzelníků je zkušenější (a jeho kouzlo je tedy silnější), je u kouzel zaznamenána výše dovednosti Magie. Při interakci kouzel se tedy porovnává výše dovednosti Magie obou kouzelníků.
Podobné je to také s dominancí kouzel. Na postavě zůstává vždy jen nejsilnější kouzlo z dané skupiny, tedy kouzlo dominantní. Pokud už postava jedním kouzlem ovlivněná je a zakouzlí se na ni další kouzlo s podobným efektem, dojde k testu dominance kouzel, který probíhá stejně jako při rušení kouzel. Pokud nové kouzlo uspěje, zruší efekt kouzla předchozího a začne účinkovat samo.

Postup při sesílání kouzel

Čas na samotné vykouzlení kouzla a pak odliv kouzla (čas mezi dvěma kouzly) je závislý na kruhu kouzla a je ovlivněn inteligencí (vlohy pro provozování magie), obratností (správné provedení gest) i silou (fyzická odolnost). Čím vyšší má kouzelník obratnost, tím rychleji může kouzla sesílat. Při vyšší síle může zase kouzlo udržet po delší dobu.

1. Hráč vysloví správnou formuli. Tím zahájí proces sesílání kouzla.

2. Pokud má cokoliv v rukách, padají tyto věci do batohu (počítá se s výjimkou pro některé předměty).

3. Začne běžet čas, po který je kouzlo vyvoláváno. Na začátku této fáze se odebere potřebné množství many. Reagence budou spotřebovány až po skončení sesílání, takže pokud teď kouzlo bude zrušeno, kouzelník přišel jen o manu. Současně se spuštěním doby vyvolávání je spuštěno zacílení kouzla.

4. Po době potřebné k vyvolání kouzla dojde k výpočtu šance na úspěšné seslání kouzla.

5. Pokud kouzlo stále nebylo zacíleno, začíná běžet doba udržení kouzla. Čím složitější kouzlo, tím kratší dobu jej lze udržet. Na tento čas má také vliv síla kouzelníka.

6. Pokud skončila doba udržení kouzla a kouzlo stále ještě nebylo zacíleno, začíná klesat šance na jeho úspěšné seslání. Pokud šance na úspěšné seslání klesne na nulu, dojde k vybití kouzla do kouzelníka: kouzlo se zakouzlí na kouzelníka, na políčko pod ním (například u plošných kouzel) nebo bude kouzelník zraněn, pokud se kouzlo nebude moci seslat (například u zdi, která se může vykouzlit jen na volné políčko).

Po celou dobu od vyslovení formule až do úspěšného seslání kouzla jsou hlídány všechny akce kouzelníka. Akce narušující koncentraci (jízda na koni, zranění, léčení obvazy, atd.) mohou vyvolávané kouzlo přerušit. Kouzlo automaticky přeruší jakékoliv slovo, použití Meditace, vypití libovolného nápoje, léčba obvazem, jakákoliv změna věcí držených v rukách.

Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.